ARAP BELAGATI TARİHİ

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Prof. Dr. Sedat ŞENSOY
Arap Belagatı ilminin geçirdiği evreleri, dönemleri ve bu dönemlerin önde gelen müelliflerinin eser ve düşüncelerini genel hatlarıyla tanır. Bu müelliflerin bu alan yaptığı katkılar hakkında bilgi ve fikir sahibi olur.
Arap Belagatının tarihi süreç içindeki seyri, en önemli müellifleri ve eserleri.
1. Şevki Dayf, el-Belaga: Tetavvur ve Tarîh; 2. Abdulkadir Hüseyn, el-Muhtasar fî Tarîhi'l-Belâga; 3. Mâzin el-Mubârek, el-Mûcez fî Târîhi'l-Belâga; 4. Sedat Şensoy, Abdülkahir el-Cürcânî'de Anlam Problemi vb.
Ders Konuları
 1. Belagat ve Fesahat Terimleri
 2. Belagat İlminin Doğuşundaki Etkenler
 3. Erken Dönem Belagatçılar ve Çalışmaları: İbnu'l-Mukaffa, İbnu'l-Mutez, el-Câhız, İbn Kuteybe
 4. İbn Reşik el-Kayravânî, Ebû Hilâl el-Askerî, İbn Hafâce
 5. Belagat Ekolleri
 6. Abdülkahir el-Cürcânî ve Esrâru'l-Belaga'sı
 7. Abdülkahir el-Cürcânî ve Delâilu'l-İ'câz'ı
 8. ez-Zemahşerî ve el-Keşşâf'ı
 9. Fahreddin er-Râzî ve Nihâyetu'l-Îcâz'ı
 10. Ebu Yakub es-Sekkâkî ve Miftâhu'l-Ulûm'u
 11. el-Hatîb el-Kazvînî, Telhîsu'l-Miftah ve el-Îzâh'ı
 12. Telhîsu'l-Miftâh Şarihleri ve Eserleri: et-Teftâzânî, el-Bâbertî, Seyyid Şerif el-Cürcânî vb.
 13. Osmanlı Dönemi Belagat Çalışmaları
 14. Çağdaş Belagat Çalışmaları
Öğrenme Çıktıları
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 10 140
Proje Görevleri 1 30 30
Performans Görevleri 1 28 28
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 50
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100