KUR'AN'DA ANLAMBİLİM

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Yüz Yüze
Doç. Dr. Muhammet Vehbi DERELİ
Kur’an’ın Arap diline sağladığı katkılar bağlamında Maani ve Semantik ilimleri açısından değerini örneklerle ortaya koymak.
1. Kur’an-ı Kerim’in Fasih Bir Arap Diliyle İndirilmiş Olması 2. Kur’an’ın, Belagat İlimlerinin Doğması ve Gelişmesine Etkisi 3. Kur’an’ın Dilbilimsel Özelliklerine Dair Örnekler 4. Maani İlminin Önemi ve Konuları 5. Kur’an’ın İ’caz Yönleri 6. Sarfe Teorisi ve İlgili Tartışmalar 7. Dilde Eş Anlamlılık ve Kur’an 8. Vücuh ve Nezair 9. Kur’an’da Zikir-Hazif, Fasl-Vasl 10. Kur’an’da İcaz-Musavat ve İtnab 11. Kur’an’da Takdim-Tehir 12. Fevatihu’s-Suver ve Kur’an’da Fasılalar 13. Kur’an Kıssaları 14. Kur’an’da Meseller
Abdulkahir el-Curcani, Delailu’l-İ’caz Se'âlibî, Ebû Mansûr Abdulmelik b. Muhammed b. İsmail. Fıkhu’l-Luga ve Sırru’l-‘Arabiyye. Beyrut: İhyâu’t-Turâsi’l-Arabî, 2002 ez-Zemahşeri, el-Keşşaf es-Sekkaki, Müftahu’l-Ulum el-Kazvini, Telhisu’l-Miftah el-Kazvini, el-İzah Aslan, Ahmet. “Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Arap Dili Üzerindeki Etkileri”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24/42 (2019), 27-55. Şorbacî, Muhammed Yusuf. “Eseru’l-‘Arabiyye fî Sekâfeti’l-Muslimîn”. Mecelletu Mecma‘il-Lugati’l-‘Arabiyye. 83/3 (ts.), 613-636. Kassâb, Velîd İbrahim, Fi’l-İ‘câzi’l-Belâğî li’l-Kur’ani’l-Kerîm, Dâru’l-Fikr, Dımaşk, 2011. Dereli, Muhammet Vehbi, “Arap Dili ve Edebiyatının İslâm Medeniyetine Etkisi”, NEÜİFD, 2020. Ayrıca alanla ilgili tezler, diğer bazı makale ve bildiriler
Ders Konuları
 1. Kur’an-ı Kerim’in Fasih Bir Arap Diliyle İndirilmiş Olması
 2. Kur’an’ın, Belagat İlimlerinin Doğması ve Gelişmesine Etkisi
 3. Kur’an’ın Dilbilimsel Özelliklerine Dair Örnekler
 4. Maani İlminin Önemi ve Konuları
 5. Kur’an’ın İ’caz Yönleri
 6. Sarfe Teorisi ve İlgili Tartışmalar
 7. Dilde Eş Anlamlılık ve Kur’an
 8. Vücuh ve Nezair
 9. Kur’an’da Zikir-Hazif, Fasl-Vasl
 10. Kur’an’da İcaz-Musavat ve İtnab
 11. Kur’an’da Takdim-Tehir
 12. Fevatihu’s-Suver ve Kur’an’da Fasılalar
 13. Kur’an Kıssaları
 14. Kur’an’da Meseller
Öğrenme Çıktıları
 1. Arap dilinin temel özelliklerini ve İslami ilimler için önemini izah eder.
 2. Kur’an-ı Kerim’in Arap dili ve belagatının gelişmesine yönelik katkılarını ortaya koyar.
 3. Maani ilminin önemini, konusunu ve amacını açıklar.
 4. Kur’an’ın dilbilimsel özelliklerini tanır.
 5. Kur’an-ı Kerim ayetleri üzerinde maani ilmine dair uygulamalar yapar.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 90 180
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 2 9 18
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 50
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100