Gelenek Görenek ve İnançlar

Dersin Detayları
Ön koşul yok
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Doç. Dr. Selçuk Peker
Yardımcı yok.
Yaşayan halini gözlemlediğimiz gelenek, görenek ve inançların kökenlerine inmek, onları yorumlayabilmek; gelenek, görenek ve inançlarla ilgili uygulama ve pratiklerin oluşum sürecini anlayabilmek.
Türkiye ve Türk dünyasındaki gelenek, görenek, inanç, inanış, örf, âdetler; bunlarla ilgili çalışmalar; bunların mitolojik, sosyolojik ve kültürel kodları.
Boratav, Pertev Naili. 100 Soruda Türk Folkloru. Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2013. İnan, Abdülkadir. Makaleler ve İncelemeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991. Ögel, Bahaddin. Türk Mitolojisi I-II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989. Çelepi M. Surur, Türk Kültür Evreninde Toy, Denizli Örneği, Kömen Yayınları, Konya 2017. Yörükan Yusuf Ziya, Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002 Doğan Kaya, Halkbilim Araştırmaları, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2002 Fidan Süleyman, Asker Folkloru, Sonçağ Akademi yayıncılık, 2020.
Ders Konuları
 1. Kültürün kökeni.
 2. Gelenekler, görenekler ve halk inançları.
 3. Folklor kuramları bağlamında gelenek, görenek ve inançlar.
 4. Gelenek, görenek ve halk inançlarının toplumsal işlevleri.
 5. Doğumla ilgili gelenek, görenek ve inançlar.
 6. Doğumla ilgili gelenek, görenek ve inançlar.
 7. Evlilikle ilgili gelenek, görenek ve inançlar.
 8. Evlilikle ilgili gelenek, görenek ve inançlar.
 9. Ölümle ilgili gelenek, görenek ve inançlar.
 10. Ölümle ilgili gelenek, görenek ve inançlar.
 11. Sünnetle ilgili gelenek, görenek ve inançlar.
 12. Askerlikle ilgili gelenek, görenek ve inançlar.
 13. Hacla ilgili gelenek, görenek ve inançlar.
 14. Folklorun işlevleri bağlamında gelenek, görenek ve inançlar.
Öğrenme Çıktıları
 1. Türk kültür tarihini ana kaynaklarından öğrenir.
 2. Toplum hayatındaki gelenek, görenek ve inançları hem teorik bilgi hem de uygulamalı olarak öğrenir.
 3. Gelenek, görenek ve inançların kökenine inip onları çözümler.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 12 168
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 28 28
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 2 %100