BEDİ' İLMİ I

Dersin Detayları
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Doç. Dr. Muhammet Vehbi DERELİ
Bedi ilminin belagat ilimleri arasındaki yerini, konusunu ve gayesini ortaya koymak, bedii sanatlara aşinalık kazandırmak, Kur'an'da ve şiirdeki bedii sanat örneklerini fark edebilme becerisi kazandırmak
1. Belagat İlimleri ve Bedî‘ 2. Bedî‘ İlminin Tanımı, Konusu ve Gayesi 3. Bedî‘ İlminin Teşekkül Süreci 4. Bedî‘ İlmine Dair Klasik Kaynaklar 5. Bedî‘ Sanatlarının Türleri 6. Tıbak, mukabele, iktibas, istihdam 7. Cinas ve çeşitleri 8. Tecahülü’l-arif, i’tilaf, muraatu’n-nazir 9. Tarsi‘, aks, tebdil vd. 10. Bedî‘u’l-Kur’ân Çalışmaları 11. Arap Edebiyatında Bedî‘iyye Geleneği 12. Bedî‘iyyelerin Oluşumu, Sebepleri ve Şartları 13. Bedî‘î İlmine ve Bedî‘iyyelere Yönelik Eleştiriler 14. Bazı Bedî‘îyye Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler
el-‘Askerî, Ebû Hilâl Hasen b. Abdillâh es-Sehl, Kitâbu’ṣ-Ṣınâ‘ateyn (Thk. Ali Muhammed el-Bicâvî-Muhammed Ebu’l-Faḍl İbrahim), Mektebetu’l-‘Unṣuriyye, Beyrut, h. 1419. Aydın, Mustafa, Arap Dili Belagatında Bedî‘ İlmi ve Sanatları, İşaret Yay., İstanbul, 2018. Ebû Zeyd, Ali, el-Bedî‘iyyât fi’l-Edebi’l-‘Arabî, ‘Âlemu’l-Kutub, Beyrut, 1983. İbn Ebi’l-İsba‘, Bedî‘u’l-Kur’ân, thk. Hafnî Muhammed Şeref, Dâru Nahḍati Mıṣr, Mısır, ts. İbn Raşîḳ, Ebû Ali el-Hasen el-Ḳayravânî, el-‘Umde fî Meḥâsini’ş-Şi‘ri ve Âdâbih (Thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd), Dâru’l-Cîl, Beyrut, 1981. İbnu’l-Mu‘tez, Ebu’l-Abbas Abdullah b. Muhammed b. Ca‘fer el-Abbasî, Kitâbu'l-Bedî‘ (Nşr. ve Ta‘lîḳ: Ignatius Kraczkowski), Dâru’l-Mesîra, Beyrut, 1982. el-Ḳazvînî, Celâluddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdirrahman el-Haṭîb, el-Îḍâh fî ‘Ulûmi’l-Belâğa, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut, ts. ________, et-Telhîṣ fi ‘Ulûmi’l-Belâğa (Şerh: Abdurrahman el-Berḳûḳî), Dâru’l-Fikri’l-‘Arabî, Kahire, ts. Komisyon, Anlatımlı Belagat, Konya, 2012. Ayrıca alanla ilgili tezler, makaleler ve bildiriler
Ders Konuları
 1. 1. Belagat İlimleri ve Bedî‘
 2. 2. Bedî‘ İlminin Tanımı, Konusu ve Gayesi
 3. 3. Bedî‘ İlminin Teşekkül Süreci
 4. 4. Bedî‘ İlmine Dair Klasik Kaynaklar
 5. 5. Bedî‘ Sanatlarının Türleri
 6. 6. Tıbak, mukabele, iktibas, istihdam
 7. 7. Cinas ve çeşitleri
 8. 8. Tecahülü’l-arif, i’tilaf, muraatu’n-nazir
 9. 9. Tarsi‘, aks, tebdil vd.
 10. 10. Bedî‘u’l-Kur’ân Çalışmaları
 11. 11. Arap Edebiyatında Bedî‘iyye Geleneği
 12. 12. Bedî‘iyyelerin Oluşumu, Sebepleri ve Şartları
 13. 13. Bedî‘î İlmine ve Bedî‘iyyelere Yönelik Eleştiriler
 14. 14. Bazı Bedî‘îyye Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler
Öğrenme Çıktıları
 1. Bedi ilminin önemini, konusunu ve amacını açıklar.
 2. Bedii sanatları tanır, aralarındaki ilişkiyi yorumlar.
 3. Kur'an'daki ve şiirdeki belli başlı bedii sanat örneklerine vakıftır.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 90 180
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 2 9 18
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 50
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100