MUKAYESELİ KELAM METİNLERİ II

Dersin Detayları
Yok.
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Prof. Dr. Kamil GÜNEŞ
Kelam alanında öğrencinin kaynakları ileri düzeyde tanıması, onlardan yararlanabilmesi, alan konularını tanıması, seçili alanlarda delilleri tanıma, ortaya koyma ve değerlendirmeye çalışması, incelenebilecek güncel konuların ve problemlerin neler olduğunun farkına vararak ilim alanını canlı ve güncel tutma bilincine erişmesi.
Matüridiyye, Eş'ariyye ve Mutezile mezheplerinden önde gelen eserleri inceleme ve seçme metinler okuma, yorumlama.
Kitabü't-Tevhid (Matüridi), Tevilatü'l-Kuran (Matüridi), Müsayera (İbnü'l-Hümam), el-Usulu'l-hamse (Kadı Abdülcebbar), el-Muğni (Kadı Abdülcebbar), Nihayetü'l-ikdam (Şehristani), Gayetu'l-meram (Amidi), el-İrşad (Cüveyni), el-iktisad (Gazali).
Ders Konuları
 1. Matüridi Kelâm metinlerinden seçmeler.
 2. Matüridi okumaları (Kitabü't-Tevhid'den seçmeler).
 3. Matüridi okumaları (Tevilatü'l-Kuran'dan seçmeler).
 4. İbnü'l-Hümam okumaları (Müsayera örneği).
 5. İbnü'l-Hümam okumaları (Müsayera örneği).
 6. Mu'tezilî Kelâm metinlerinden seçmeler.
 7. Kadı Abdülcebbar'dan okumalar (el-usulu'l-hamse kitabı).
 8. Kadı Abdülcebbar'dan okumalar (el-Muğni kitabı örneği).
 9. Kadı Abdülcebbar'dan okumalar (el-Muğni kitabı örneği).
 10. Eş'ari Kelam Metinlerinden Seçmeler.
 11. Şehristani'den okumalar (Nihayetü'l-ikdam örneği).
 12. Amidi'den Okumalar (Gayetu'l-meram örneği).
 13. Cüveyni'den okumalar (el-İrşad kitabı örneği).
 14. Gazali'den okumalar (el-iktisad örneği).
Öğrenme Çıktıları
 1. Doktora seviyesinde olmak üzere bu dersin sonunda öğrenci, farklı mezheplerin temel kelam kaynaklarını tanır.
 2. İslam düşüncesinin gelişimi ve farklı yaklaşımları görür.
 3. Farklı ekollerin problemleri ele alış ve çözümleme metotlarını ve belli bir metodolojiden meselelerin nasıl çözümlenmeye çalışıldığını yakından kavrar.
 4. Hüküm, delil ve metotlarla ilgili bilgi sahibi olur ve bunları günümüz şartlarında kullanır.
 5. Günümüzdeki bilimsel gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde Kelam, Temel İslam Bilimleri ve sosyal bilimler bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi gösterir.
 6. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğini geliştirir.
 7. Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek araştırma planlama, veri analizi ve yorum yapma becerisini,
 8. Takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme ve liderlik becerisini,
 9. İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme becerisini,
 10. Bilimsel alanda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisini,
 11. Mesleki etik değerlerine saygılı olma ve koruma bilincini doktora düzeyine uygun şekilde geliştirerek elde eder.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 13 130
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 3 15 45
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 23 23
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100