Matüridiyye Kelamı II

Dersin Detayları
Yok.
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Prof. Dr. Kamil GÜNEŞ
Matüridilikten hareketle öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Matüridiliğin temel kaynakları, klasik ve güncel problemlerin metodolojik tahlili
1) İmam Matüridi, Kitabu't-tevhid ve Tevilatu'l-Kuran 2) Pezdevi, Usulu'd-din 3) Nesefi, Tabsira 4) Teftazani, Şerhu'l-akaid 5) Beyazizade, İşaratü'l-meram 6) Matüridilikle ilgili Türkçe ve diğer dillerde makaleler, tebliğler.
Ders Konuları
 1. Matüridiliğin geçmişte ve günümüzde yeri ve metodolojisi.
 2. Geçmişte ve günümüzde Matüridi ve Matüridilik üzerine metinler.
 3. Matüridi'nin Kitabü't-tevhid'inden okumalar I.
 4. Matüridi'nin Kitabü't-tevhid'inden okumalar II.
 5. Matüridi'nin Kitabü't-tevhid'inden okumalar III.
 6. Matüridi'nin Tevilatü'l-Kuran'ından okumalar I.
 7. Matüridi'nin Tevilatü'l-Kuran'ından okumalar II.
 8. Matüridi'nin Tevilatü'l-Kuran'ından okumalar III.
 9. el-Uşi, Kasidetü'l-emali'den okumalar.
 10. İbnü'l-Hümam, el-Müsayera'dan okumalar.
 11. Türkiye'de Matüridilik üzerine yapılan sempozyum, edisyon, kitap, tez ve makalelerin incelenmesi I.
 12. Türkiye'de Matüridilik üzerine yapılan sempozyum, edisyon, kitap, tez ve makalelerin incelenmesi II.
 13. Matüridilik'te kaza ve kader ve diğer mezheplerle mukayese.
 14. Matüridilikte Akılcılık ve diğer mezheplerle mukayese.
Öğrenme Çıktıları
 1. Öğrenci Matüridilikten hareketle bu derste • Günümüzdeki bilimsel gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde Kelam, Temel İslam Bilimleri ve sosyal bilimler bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisini,
 2. Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğini,
 3. Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek araştırma planlama, veri analizi ve yorum yapma becerisini,
 4. Takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme ve liderlik becerisini,
 5. İnsani ilişkilerinde başarılı, etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme ve alanıyla ilgili ikna edici bilgi verebilme becerisini,
 6. Bilimsel alanda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisini
 7. Mesleki etik değerlerine saygılı olma ve koruma bilinci elde eder.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 13 130
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 3 15 45
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 23 23
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100