ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr.Gör. Emine GÖZTAŞ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersinin amacı Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavramış yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi ile "Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır". Devrimin amacının kavranabilmesi için, öğrencilerin Milli Mücadele, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler öğrenmeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin sürekli olması, yeni kurumlar oluşturması, Atatürkçü Düşünce Sisteminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi ve ulusumuzun çağdaşlaşması için, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri, vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu bağlamda dersin hedefleri aşağıdaki maddeler ile ifade edilmiştir. a) Milli Mücadele'nin oluşturduğu şartlar, Türk Milli Mücadelesinin safhaları, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında doğru bilgiler vermek b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılâp ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için bilinç oluşturmak c) Devleti, milleti ve ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk gençliğinin bütünleşmesini sağlamak d) Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ilgili temel bilgiler, Türk siyasi hayatında ve kültüründe demokrasinin gelişim aşamaları, Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve İnkılapları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde dış politikası
1) Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2011. 2) Nuri KÖSTÜKLÜ, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları I, Çizgi Kitabevi, Konya, 2018. 3) Osman AKANDERE, Yaşar SEMİZ; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Eğitim Yayınevi, Konya, 2018. 4) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I ve II, Editör: Nurgün KOÇ, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2020. 5) Ana Hatlarıyla Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Editör: Ersin Müezzinoğlu vd., İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2019. 6) Kemal H. KARPAT, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013. 7) Niyazi BERKES, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2019. 8) Cezmi ERARSLAN (Editör), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2018.
Ders Konuları
 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Özellikleri (23 Nisan 1920)
 2. 2. Hıyanet-i Vataniye Kanunun Çıkarılması, İstiklal Mahkemeleri, Milli Mücadele ve Basın, Anadolu Ajansının Kurulması
 3. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı tepkiler ve iç ayaklanmalar
 4. 4. Kuva-yı Milliye, Güney Cephesi Muharebeleri (Urfa, Antep, Adana, Maraş savunmaları ve Ankara Antlaşması
 5. 5. 1915 Olayları, Doğu Cephesi ve Gümrü Antlaşması
 6. 6. Sevr Antlaşması ve Batı Cephesinde Kuva-yı Milliye
 7. 7. Batı Cephesi Muharebeleri (I. İnönü ve II. İnönü Muharebeleri, Londra Konferansı, Moskova Antlaşması, Kütahya Eskişehir Muharebesi, Tekâlif-i Milliye Emirleri, Sakarya Meydan Muharebesi
 8. 8. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması
 9. 9. Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyet’in İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Siyasal Partilerin kurulması ve Çok partili yaşama geçiş denemeleri
 10. 10. Eğitim, Kültür, Hukuk ve Sosyal yaşamla ilgili alanlarda gerçekleştirilen inkılaplar
 11. 11. Atatürk’ün Dönemi Dış Politika Esasları, 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası (Musul sorunu, Fransa ile ilişkiler, Türk-Yunan anlaşmazlıkları), 1930-1938 Dönemi Türk Dış Politikası (Balkan Antantı, Türk-Sovyet İlişkileri, Montrö Sözleşmesi, Sâdabat Paktı, Hatay Sorunu)
 12. 12. Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik Halkçılık)
 13. 13. Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık)
 14. 14. Atatürk’ün Bütünleyici İlkeleri (Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık, Yurtta Barış-Dünyada Barış, Bilimsellik ve Akılcılık, İnsan Sevgisi)
Öğrenme Çıktıları
 1. 1. Tarih alanındaki kavram, fikir, ilke ve kuramları değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir
 2. 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bilim dalındaki temel kavram ve teorileri bilir ve alanın coğrafya, edebiyat, sosyoloji, bilim tarihi ve felsefe gibi bilim dalları arasında bağ kurar
 3. 3. Tarih okur-yazarı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili karşılaştığı konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir
 4. 4. Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir
 5. 5. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir
 6. 6. Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir
 7. 7. Derslerindeki konulara uygun etkin öğretim ilke ve yöntemlerini tasarlar ve uygular
 8. 8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinde probleme dayalı öğretim yaklaşımını kullanır ve değerlendirir
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 99
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 1
Toplam 3 %100