ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Emine GÖZTAŞ
Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; "Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır". Devrimin amacının kavranabilmesi için, Milli Mücadele, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Cumhuriyetin sürekli olması, yeni kurumlar oluşturması, Atatürkçü Düşünce Sisteminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi ve ulusumuzun çağdaşlaşması için, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri, vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu bağlamda dersin hedef ve gayesi için şunlar söylenebilir: a) Milli Mücadele'nin oluşturduğu şartlar, Türk Milli Mücadelesinin safhaları, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında doğru bilgiler vermek. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılâp ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için bilinç oluşturmak. c) Devleti, milleti ve ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk gençliğinin bütünleşmesini sağlamak. d) Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek.
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi öncesi şartlar ve Yeni Türk Devleti’nin kuruluşu ile ilgili temel bilgiler Türk siyasi hayatında ve kültüründe demokrasinin gelişim aşamaları Milli Mücadele’nin hazırlık aşaması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’nin hazırlık aşamasındaki çalışmaları ve Milli Egemenlik çalışmaları
1) Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2011. 2) Nuri Köstüklü, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları I, Çizgi Kitabevi, Konya, 2018. 3) Osman Akandere, Yaşar Semiz; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Eğitim Yayınevi, Konya, 2018. 4) Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013. 5) Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2019. 6) Cezmi Erarslan (Editör), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2018.
Ders Konuları
  1. 1) İnkılabın Tanımı, Unsurları ve Aşamaları, Benzer Kavramlar, Atatürk’ün İnkılap Hakkındaki görüşleri 2) Osmanlı Devletinin Yapısı, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, Batılı Tarzda Yapılan Yenilikler 3) Birinci Meşrutiyet ve Kanun-ı Esasi, II. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları 4) XX. yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı öncesi gelişmeler (Trablusgarp ve Balkan Savaşları) 5) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Avrupa’da Gelişmeler, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girişi, Savaşta Cepheler 6) Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve imzalanan barış antlaşmaları, Osmanlı Devleti’ni paylaşma projeleri, Mondros Mütarekesi 7) Mondros Ateşkes Antlaşması’na Göre İşgallerin Başlaması ve yayılması 8) Osmanlı Devleti’nden Toprak İstekleri, Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali, İzmir’in İşgaline Tepkiler 9) Milli Mücadele’de Cemiyetler, İşgallere Karşı Türk milletinin tepkisi ve Milli Cemiyetler, Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri 10) Azınlıkların İhaneti ve Milli Varlığa Düşman Teşekküller, Rum-Ermeni-Musevi Cemiyetleri 11) Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliği ve Samsun’a Çıkışı, Milli Teşkilatlanma ve Genelgeler (Havza, Amasya Genelgeleri) 12) Erzurum Kongresi, Bölgesel Kongreler, Batı Anadolu Kongreleri 13) Sivas Kongresi ve Sonuçları, İstanbul-Anadolu İlişkileri (Amasya Görüşmeleri) 14) Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve İstanbul’un İşgali, Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarih alanındaki kavram, fikir, ilke ve kuramları değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bilim dalındaki temel kavram ve teorileri bilir ve alanın coğrafya, edebiyat, sosyoloji, bilim tarihi ve felsefe gibi bilim dalları arasında bağ kurar. Tarih okur-yazarı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili karşılaştığı konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir. Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir. Derslerindeki konulara uygun etkin öğretim ilke ve yöntemlerini tasarlar ve uygular. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinde probleme dayalı öğretim yaklaşımını kullanır ve değerlendirir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 90
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 10
Toplam 3 %100