KELAMDA BİLGİ PROBLEMİ

Dersin Detayları
Yok
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN
Dr. Arş. Grv. Amet Mekin Kandemir
Bir düşünce sistemi sağlam bir bilgi felsefesiyle mümkün olur. İslam dinin dünya görüşünü sağlam bir zeminde anlatabilmek ve tartışabilmek için Kelam alimlerinin ortaya koyduğu bilgi kaynaklarını tanıtmak.
Bilginin tanımı, bilginin kaynakları, bilginin kaynaklarının değeri, bilginin kaynaklarının güvenilirliği, istidlal yöntemleri, kelami ekollerin epistemololoji ile ilgili farklı yaklaşımları.
- Kelam’da Bilgi Problemi (Sempozyum) Arasta yay, Bursa 2003 Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed el-Maturidi, Kitabu't-Tevhid, TDV yayınları, Ankara, 2010; Muhammed Abid el-Cabiri, Arap-İslam Aklının Oluşumu, Kitap Yayınları, İstanbul, 2007; A. Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi, Asa yay. Bursa 2001. Musa Bilgiz, Kur’an’da Bilgi, İnsan yay. İstanbul tsz.
Ders Konuları
 1. Dersin hedefleri, önemi, içeriği ve dersin işlenişinde uygulanacak yöntem açıklanması
 2. Bilgi kavramı
 3. Doğruluk ve gerçeklik Doğruluk ve anlamlılık
 4. Bilginin gerekçelendirilmesi
 5. Felsefi akımlar ve bilgi felsefesi
 6. Kelam’ın bilgi teorisi
 7. Kur’an’da ilim ve cehalet kavramları
 8. Kelamî epistemolojide aklın değeri
 9. Nazarî bilgi
 10. İman ve bilgi
 11. Kelam bilginleri ve filozoflar arasında bir mukayese
 12. Yakin ve itikat
 13. Bilgi kaynağı olarak duyu organları
 14. Kelamda istidlal yöntemleri
Öğrenme Çıktıları
 1. Öğrenci bu derste bilgi felsefesi ile ilgili kavramları öğrenir. bilginin kaynaklarını ve değerini kavrar. bilgi felsefesinin temel problemlerini kavrar
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 13 130
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 3 15 45
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 23 23
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100